ผู้รับผิดชอบพลังงาน

70 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY MANAGEMENT

ผู้รับผิดชอบพลังงาน

1.คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1.1  เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานหรืออาคาร อย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุม

1.2 เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์ พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

1.3 เป็นผู็สําเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

1.4  เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือการฝึกอบรมที่มี วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

1.5  เป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ใช้แบบตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  (แบบ บพช. 2  และ บพช. 3)

 

2.หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

2.1 บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ

2.2  ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงาน

2.3  ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

2.4 ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10

มาตรา 10  ได้กําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมแจ้งขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบ ให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งนั้น สําหรับเจ้าของอาคารควบคุมและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําอาคาร ควบคุมก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งในมาตรา 10 ด้วยเช่นกัน (มาตรา 21 วรรคสอง) และหากเจ้าของโรงงาน ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ปฏิบัติคําสั่งดังกล่าวต้องมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  (ตามมาตรา 54)

 

3.  ข้อกําหนดในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งประจําอยู่ที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งต้องมีจํานวนและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จําหน่ายพลังงานให้ใช้ เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จําหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง วันที่  31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ํากว่า 60 ล้านเมกะจูลต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1

3.2  ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จําหน่ายพลังงานให้ใช้ เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จําหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอยางหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่  31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1.4 หรือข้อ 1.5 สําหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจํานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ 1

การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ใช้แบบตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด   (แบบ บพช.1)

 

Cr. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Powered by MakeWebEasy.com